Difference between revisions of "GLSL MAT"

From TouchDesigner Documentation
Jump to: navigation, search
(GLSL MAT Auto Create)
Line 3,132: Line 3,132:
 
 
 
{{:MAT Deform Page}}
 
{{:MAT Deform Page}}
{{:MAT Generator Common Page}}
 
<taggedhistory/>
 
{{MATNavBox|OPfamily=MAT}}
 
[[Category:MATs]]
 
{{Summary|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|OPlabel=GLSL|OPlicense=Non-Commercial|OPclass=glslMAT_Class|OPfilter=False
 
 
|short=
 
 
|long=
 
 
}}
 
 
{{ParameterPage|Pagename=Load|OPfamily=MAT
 
 
|Pagesummary=
 
 
|items=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=glslversion|Parlabel=GLSL Version|Parorder=0
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=1.20|Itemname=glsl120|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=3.30|Itemname=glsl330|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4.00|Itemname=glsl400|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4.10|Itemname=glsl410|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4.20|Itemname=glsl420|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4.30|Itemname=glsl430|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4.40|Itemname=glsl440|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4.50|Itemname=glsl450|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParDatRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=vdat|Parlabel=Vertex Shader|Parorder=1
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParDatRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=pdat|Parlabel=Pixel Shader|Parorder=2
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParButton|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=loadvariablenames|Parlabel=Load Variable Names|Parorder=3
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParButton|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=clearvariablenames|Parlabel=Clear Variable Names|Parorder=4
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParDatRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=gdat|Parlabel=Geometry Shader|Parorder=5
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=inprim|Parlabel=Input Primitive Type|Parorder=6
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Points|Itemname=points|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Lines|Itemname=lines|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Triangles|Itemname=triangles|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=outprim|Parlabel=Output Primitive Type|Parorder=7
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Points|Itemname=points|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Line Strip|Itemname=linestrip|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Triangle Strip|Itemname=tristrip|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParInteger|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=numout|Parlabel=Num Output Vertices|Parorder=8
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParToggle|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=twocolor|Parlabel=Two Sided Coloring|Parorder=9
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMatRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=inherit|Parlabel=Inherit Uniforms/Samplers from|Parorder=10
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=lightingspace|Parlabel=Lighting Space|Parorder=11
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=World Space|Itemname=worldspace|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Camera Space (Legacy 088 shaders)|Itemname=cameraspace|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
 
{{ParameterPage|Pagename=Samplers 1|OPfamily=MAT
 
 
|Pagesummary=
 
 
|items=
 
 
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=sampler0|Parlabel=Sampler Name|Parorder=0
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParTopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top0|Parlabel=TOP|Parorder=1
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top0extendu|Parlabel=Extend U|Parorder=2
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top0extendv|Parlabel=Extend V|Parorder=3
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top0extendw|Parlabel=Extend W|Parorder=4
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top0filter|Parlabel=Filter|Parorder=5
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Nearest|Itemname=nearest|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Linear|Itemname=linear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mipmap Linear|Itemname=mipmaplinear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top0anisotropy|Parlabel=Anisotropic Filter|Parorder=6
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Off|Itemname=off|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=2x|Itemname=2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4x|Itemname=4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=8x|Itemname=8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=16x|Itemname=16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=sampler1|Parlabel=Sampler Name|Parorder=7
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParTopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top1|Parlabel=TOP|Parorder=8
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top1extendu|Parlabel=Extend U|Parorder=9
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top1extendv|Parlabel=Extend V|Parorder=10
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top1extendw|Parlabel=Extend W|Parorder=11
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top1filter|Parlabel=Filter|Parorder=12
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Nearest|Itemname=nearest|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Linear|Itemname=linear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mipmap Linear|Itemname=mipmaplinear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top1anisotropy|Parlabel=Anisotropic Filter|Parorder=13
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Off|Itemname=off|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=2x|Itemname=2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4x|Itemname=4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=8x|Itemname=8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=16x|Itemname=16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=sampler2|Parlabel=Sampler Name|Parorder=14
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParTopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top2|Parlabel=TOP|Parorder=15
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top2extendu|Parlabel=Extend U|Parorder=16
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top2extendv|Parlabel=Extend V|Parorder=17
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top2extendw|Parlabel=Extend W|Parorder=18
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top2filter|Parlabel=Filter|Parorder=19
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Nearest|Itemname=nearest|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Linear|Itemname=linear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mipmap Linear|Itemname=mipmaplinear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top2anisotropy|Parlabel=Anisotropic Filter|Parorder=20
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Off|Itemname=off|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=2x|Itemname=2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4x|Itemname=4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=8x|Itemname=8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=16x|Itemname=16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=sampler3|Parlabel=Sampler Name|Parorder=21
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParTopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top3|Parlabel=TOP|Parorder=22
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top3extendu|Parlabel=Extend U|Parorder=23
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top3extendv|Parlabel=Extend V|Parorder=24
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top3extendw|Parlabel=Extend W|Parorder=25
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top3filter|Parlabel=Filter|Parorder=26
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Nearest|Itemname=nearest|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Linear|Itemname=linear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mipmap Linear|Itemname=mipmaplinear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top3anisotropy|Parlabel=Anisotropic Filter|Parorder=27
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Off|Itemname=off|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=2x|Itemname=2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4x|Itemname=4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=8x|Itemname=8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=16x|Itemname=16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=sampler4|Parlabel=Sampler Name|Parorder=28
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParTopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top4|Parlabel=TOP|Parorder=29
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top4extendu|Parlabel=Extend U|Parorder=30
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top4extendv|Parlabel=Extend V|Parorder=31
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top4extendw|Parlabel=Extend W|Parorder=32
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top4filter|Parlabel=Filter|Parorder=33
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Nearest|Itemname=nearest|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Linear|Itemname=linear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mipmap Linear|Itemname=mipmaplinear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top4anisotropy|Parlabel=Anisotropic Filter|Parorder=34
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Off|Itemname=off|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=2x|Itemname=2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4x|Itemname=4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=8x|Itemname=8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=16x|Itemname=16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
 
{{ParameterPage|Pagename=Samplers 2|OPfamily=MAT
 
 
|Pagesummary=
 
 
|items=
 
 
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=sampler5|Parlabel=Sampler Name|Parorder=0
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParTopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top5|Parlabel=TOP|Parorder=1
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top5extendu|Parlabel=Extend U|Parorder=2
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top5extendv|Parlabel=Extend V|Parorder=3
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top5extendw|Parlabel=Extend W|Parorder=4
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top5filter|Parlabel=Filter|Parorder=5
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Nearest|Itemname=nearest|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Linear|Itemname=linear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mipmap Linear|Itemname=mipmaplinear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top5anisotropy|Parlabel=Anisotropic Filter|Parorder=6
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Off|Itemname=off|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=2x|Itemname=2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4x|Itemname=4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=8x|Itemname=8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=16x|Itemname=16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=sampler6|Parlabel=Sampler Name|Parorder=7
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParTopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top6|Parlabel=TOP|Parorder=8
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top6extendu|Parlabel=Extend U|Parorder=9
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top6extendv|Parlabel=Extend V|Parorder=10
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top6extendw|Parlabel=Extend W|Parorder=11
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top6filter|Parlabel=Filter|Parorder=12
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Nearest|Itemname=nearest|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Linear|Itemname=linear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mipmap Linear|Itemname=mipmaplinear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top6anisotropy|Parlabel=Anisotropic Filter|Parorder=13
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Off|Itemname=off|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=2x|Itemname=2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4x|Itemname=4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=8x|Itemname=8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=16x|Itemname=16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=sampler7|Parlabel=Sampler Name|Parorder=14
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParTopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top7|Parlabel=TOP|Parorder=15
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top7extendu|Parlabel=Extend U|Parorder=16
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top7extendv|Parlabel=Extend V|Parorder=17
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top7extendw|Parlabel=Extend W|Parorder=18
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top7filter|Parlabel=Filter|Parorder=19
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Nearest|Itemname=nearest|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Linear|Itemname=linear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mipmap Linear|Itemname=mipmaplinear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top7anisotropy|Parlabel=Anisotropic Filter|Parorder=20
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Off|Itemname=off|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=2x|Itemname=2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4x|Itemname=4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=8x|Itemname=8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=16x|Itemname=16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=sampler8|Parlabel=Sampler Name|Parorder=21
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParTopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top8|Parlabel=TOP|Parorder=22
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top8extendu|Parlabel=Extend U|Parorder=23
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top8extendv|Parlabel=Extend V|Parorder=24
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top8extendw|Parlabel=Extend W|Parorder=25
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top8filter|Parlabel=Filter|Parorder=26
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Nearest|Itemname=nearest|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Linear|Itemname=linear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mipmap Linear|Itemname=mipmaplinear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top8anisotropy|Parlabel=Anisotropic Filter|Parorder=27
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Off|Itemname=off|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=2x|Itemname=2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4x|Itemname=4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=8x|Itemname=8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=16x|Itemname=16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=sampler9|Parlabel=Sampler Name|Parorder=28
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParTopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top9|Parlabel=TOP|Parorder=29
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top9extendu|Parlabel=Extend U|Parorder=30
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top9extendv|Parlabel=Extend V|Parorder=31
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top9extendw|Parlabel=Extend W|Parorder=32
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Hold|Itemname=hold|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Zero|Itemname=zero|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Repeat|Itemname=repeat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mirror|Itemname=mirror|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top9filter|Parlabel=Filter|Parorder=33
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Nearest|Itemname=nearest|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Linear|Itemname=linear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Mipmap Linear|Itemname=mipmaplinear|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=top9anisotropy|Parlabel=Anisotropic Filter|Parorder=34
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Off|Itemname=off|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=2x|Itemname=2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=4x|Itemname=4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=8x|Itemname=8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=16x|Itemname=16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
 
{{ParameterPage|Pagename=Vectors 1|OPfamily=MAT
 
 
|Pagesummary=
 
 
|items=
 
 
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname0|Parlabel=Uniform Name|Parorder=0
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value0|Parlabel=Value|Parorder=1
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value0x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value0y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value0z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value0w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname1|Parlabel=Uniform Name|Parorder=2
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value1|Parlabel=Value|Parorder=3
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value1x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value1y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value1z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value1w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname2|Parlabel=Uniform Name|Parorder=4
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value2|Parlabel=Value|Parorder=5
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value2x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value2y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value2z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value2w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname3|Parlabel=Uniform Name|Parorder=6
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value3|Parlabel=Value|Parorder=7
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value3x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value3y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value3z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value3w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname4|Parlabel=Uniform Name|Parorder=8
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value4|Parlabel=Value|Parorder=9
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value4x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value4y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value4z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value4w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname5|Parlabel=Uniform Name|Parorder=10
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value5|Parlabel=Value|Parorder=11
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value5x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value5y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value5z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value5w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname6|Parlabel=Uniform Name|Parorder=12
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value6|Parlabel=Value|Parorder=13
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value6x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value6y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value6z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value6w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname7|Parlabel=Uniform Name|Parorder=14
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value7|Parlabel=Value|Parorder=15
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value7x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value7y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value7z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value7w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname8|Parlabel=Uniform Name|Parorder=16
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value8|Parlabel=Value|Parorder=17
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value8x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value8y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value8z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value8w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname9|Parlabel=Uniform Name|Parorder=18
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value9|Parlabel=Value|Parorder=19
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value9x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value9y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value9z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value9w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname10|Parlabel=Uniform Name|Parorder=20
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value10|Parlabel=Value|Parorder=21
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value10x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value10y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value10z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value10w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
 
{{ParameterPage|Pagename=Vectors 2|OPfamily=MAT
 
 
|Pagesummary=
 
 
|items=
 
 
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname11|Parlabel=Uniform Name|Parorder=0
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value11|Parlabel=Value|Parorder=1
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value11x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value11y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value11z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value11w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname12|Parlabel=Uniform Name|Parorder=2
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value12|Parlabel=Value|Parorder=3
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value12x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value12y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value12z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value12w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname13|Parlabel=Uniform Name|Parorder=4
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value13|Parlabel=Value|Parorder=5
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value13x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value13y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value13z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value13w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname14|Parlabel=Uniform Name|Parorder=6
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value14|Parlabel=Value|Parorder=7
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value14x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value14y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value14z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value14w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname15|Parlabel=Uniform Name|Parorder=8
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value15|Parlabel=Value|Parorder=9
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value15x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value15y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value15z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value15w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname16|Parlabel=Uniform Name|Parorder=10
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value16|Parlabel=Value|Parorder=11
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value16x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value16y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value16z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value16w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname17|Parlabel=Uniform Name|Parorder=12
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value17|Parlabel=Value|Parorder=13
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value17x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value17y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value17z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value17w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname18|Parlabel=Uniform Name|Parorder=14
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value18|Parlabel=Value|Parorder=15
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value18x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value18y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value18z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value18w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname19|Parlabel=Uniform Name|Parorder=16
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value19|Parlabel=Value|Parorder=17
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value19x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value19y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value19z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value19w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname20|Parlabel=Uniform Name|Parorder=18
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value20|Parlabel=Value|Parorder=19
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value20x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value20y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value20z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value20w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=uniname21|Parlabel=Uniform Name|Parorder=20
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParFloat|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=value21|Parlabel=Value|Parorder=21
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{floatitem|Itemlabel=X|Itemname=value21x|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Y|Itemname=value21y|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=Z|Itemname=value21z|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{floatitem|Itemlabel=W|Itemname=value21w|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
}}
 
 
{{ParameterPage|Pagename=Arrays 1|OPfamily=MAT
 
 
|Pagesummary=
 
 
|items=
 
 
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopuniname0|Parlabel=Uniform Name|Parorder=0
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopunitype0|Parlabel=Type|Parorder=1
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParChopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chop0|Parlabel=CHOP|Parorder=2
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=choparraytype0|Parlabel=Array Type|Parorder=3
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Uniform Array|Itemname=uniformarray|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Texture Buffer|Itemname=texturebuffer|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMiniMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chanscope0|Parlabel=Channel Scope|Parorder=4
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopuniname1|Parlabel=Uniform Name|Parorder=5
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopunitype1|Parlabel=Type|Parorder=6
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParChopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chop1|Parlabel=CHOP|Parorder=7
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=choparraytype1|Parlabel=Array Type|Parorder=8
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Uniform Array|Itemname=uniformarray|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Texture Buffer|Itemname=texturebuffer|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMiniMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chanscope1|Parlabel=Channel Scope|Parorder=9
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopuniname2|Parlabel=Uniform Name|Parorder=10
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopunitype2|Parlabel=Type|Parorder=11
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParChopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chop2|Parlabel=CHOP|Parorder=12
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=choparraytype2|Parlabel=Array Type|Parorder=13
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Uniform Array|Itemname=uniformarray|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Texture Buffer|Itemname=texturebuffer|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMiniMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chanscope2|Parlabel=Channel Scope|Parorder=14
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopuniname3|Parlabel=Uniform Name|Parorder=15
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopunitype3|Parlabel=Type|Parorder=16
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParChopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chop3|Parlabel=CHOP|Parorder=17
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=choparraytype3|Parlabel=Array Type|Parorder=18
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Uniform Array|Itemname=uniformarray|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Texture Buffer|Itemname=texturebuffer|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMiniMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chanscope3|Parlabel=Channel Scope|Parorder=19
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopuniname4|Parlabel=Uniform Name|Parorder=20
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopunitype4|Parlabel=Type|Parorder=21
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParChopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chop4|Parlabel=CHOP|Parorder=22
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=choparraytype4|Parlabel=Array Type|Parorder=23
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Uniform Array|Itemname=uniformarray|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Texture Buffer|Itemname=texturebuffer|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMiniMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chanscope4|Parlabel=Channel Scope|Parorder=24
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
 
}}
 
 
{{ParameterPage|Pagename=Arrays 2|OPfamily=MAT
 
 
|Pagesummary=
 
 
|items=
 
 
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopuniname5|Parlabel=Uniform Name|Parorder=0
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopunitype5|Parlabel=Type|Parorder=1
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParChopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chop5|Parlabel=CHOP|Parorder=2
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=choparraytype5|Parlabel=Array Type|Parorder=3
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Uniform Array|Itemname=uniformarray|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Texture Buffer|Itemname=texturebuffer|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMiniMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chanscope5|Parlabel=Channel Scope|Parorder=4
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopuniname6|Parlabel=Uniform Name|Parorder=5
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopunitype6|Parlabel=Type|Parorder=6
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParChopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chop6|Parlabel=CHOP|Parorder=7
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=choparraytype6|Parlabel=Array Type|Parorder=8
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Uniform Array|Itemname=uniformarray|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Texture Buffer|Itemname=texturebuffer|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMiniMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chanscope6|Parlabel=Channel Scope|Parorder=9
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopuniname7|Parlabel=Uniform Name|Parorder=10
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopunitype7|Parlabel=Type|Parorder=11
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParChopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chop7|Parlabel=CHOP|Parorder=12
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=choparraytype7|Parlabel=Array Type|Parorder=13
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Uniform Array|Itemname=uniformarray|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Texture Buffer|Itemname=texturebuffer|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMiniMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chanscope7|Parlabel=Channel Scope|Parorder=14
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopuniname8|Parlabel=Uniform Name|Parorder=15
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopunitype8|Parlabel=Type|Parorder=16
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParChopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chop8|Parlabel=CHOP|Parorder=17
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=choparraytype8|Parlabel=Array Type|Parorder=18
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Uniform Array|Itemname=uniformarray|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Texture Buffer|Itemname=texturebuffer|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMiniMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chanscope8|Parlabel=Channel Scope|Parorder=19
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopuniname9|Parlabel=Uniform Name|Parorder=20
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chopunitype9|Parlabel=Type|Parorder=21
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
{{ParChopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chop9|Parlabel=CHOP|Parorder=22
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=choparraytype9|Parlabel=Array Type|Parorder=23
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=Uniform Array|Itemname=uniformarray|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=Texture Buffer|Itemname=texturebuffer|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParMiniMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=chanscope9|Parlabel=Channel Scope|Parorder=24
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
 
}}
 
 
}}
 
 
{{ParameterPage|Pagename=Matrices|OPfamily=MAT
 
 
|Pagesummary=
 
 
|items=
 
 
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=unimatrixname0|Parlabel=Uniform Name|Parorder=0
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParObjRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=fromcomp0|Parlabel=Xform from|Parorder=1
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParObjRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=tocomp0|Parlabel=To|Parorder=2
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=unimatrixname1|Parlabel=Uniform Name|Parorder=3
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParObjRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=fromcomp1|Parlabel=Xform from|Parorder=4
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParObjRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=tocomp1|Parlabel=To|Parorder=5
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=unimatrixname2|Parlabel=Uniform Name|Parorder=6
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParObjRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=fromcomp2|Parlabel=Xform from|Parorder=7
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParObjRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=tocomp2|Parlabel=To|Parorder=8
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=unimatrixname3|Parlabel=Uniform Name|Parorder=9
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParObjRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=fromcomp3|Parlabel=Xform from|Parorder=10
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParObjRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=tocomp3|Parlabel=To|Parorder=11
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=unimatrixname4|Parlabel=Uniform Name|Parorder=12
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParObjRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=fromcomp4|Parlabel=Xform from|Parorder=13
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParObjRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=tocomp4|Parlabel=To|Parorder=14
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
{{ParameterPage|Pagename=Deform|OPfamily=MAT
 
 
|Pagesummary=
 
 
|items=
 
 
 
{{ParToggle|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=dodeform|Parlabel=Deform|Parorder=0
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMenu|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=deformdata|Parlabel=Get Bone Data:|Parorder=1
 
 
|Parsummary=
 
 
|Paritems=
 
 
 
{{Menuitem|Itemlabel=From a SOP|Itemname=sop|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=From another MAT|Itemname=mat|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
{{Menuitem|Itemlabel=From a DeformIn MAT|Itemname=deformin|OPfamily=MAT
 
 
|Itemsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
{{ParSopRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=targetsop|Parlabel=SOP with Capture Data|Parorder=2
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=pcaptpath|Parlabel=pCaptPath Attrib|Parorder=3
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=pcaptdata|Parlabel=pCaptData Attrib|Parorder=4
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParString|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=skelrootpath|Parlabel=Skeleton Root Path|Parorder=5
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
{{ParMatRef|OPfamily=MAT|OPtype=glsl|Parname=mat|Parlabel=MAT|Parorder=6
 
 
|Parsummary=
 
 
}}
 
 
}}
 
 
 
{{:MAT Generator Common Page}}
 
{{:MAT Generator Common Page}}
 
<taggedhistory/>
 
<taggedhistory/>
 
{{MATNavBox|OPfamily=MAT}}
 
{{MATNavBox|OPfamily=MAT}}
 
[[Category:MATs]]
 
[[Category:MATs]]

Revision as of 11:29, 8 August 2017

 • Invalid title: ""

Summary
[edit]

The GLSL MAT allows you to write or import custom materials into TouchDesigner. When there are compile errors in a GLSL shader, a blue/red checkerboard error shader will be displayed.

For more information on writing a shader, see Write a GLSL Material, and the GLSL Category.

PythonIcon.png[[{{{opClass}}}]]


Parameters - Page

Template:ParMenu Template:ParDatRef Template:ParDatRef Template:ParButton Template:ParButton Template:ParDatRef Template:ParMenu Template:ParMenu Template:ParInteger Template:ParToggle Template:ParMatRef Template:ParMenu


Parameters - Page

Template:ParString Template:ParTopRef Template:ParString Template:ParTopRef Template:ParString Template:ParTopRef Template:ParString Template:ParTopRef Template:ParString Template:ParTopRef


Parameters - Page

Template:ParString Template:ParTopRef Template:ParString Template:ParTopRef Template:ParString Template:ParTopRef Template:ParString Template:ParTopRef Template:ParString Template:ParTopRef


Parameters - Page

Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat


Parameters - Page

Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat Template:ParString Template:ParFloat


Parameters - Page

[edit]

Template:ParString Template:ParMenu Template:ParChopRef Template:ParMenu Template:ParMiniMenu Template:ParString Template:ParMenu Template:ParChopRef Template:ParMenu Template:ParMiniMenu Template:ParString Template:ParMenu Template:ParChopRef Template:ParMenu Template:ParMiniMenu Template:ParString Template:ParMenu Template:ParChopRef Template:ParMenu Template:ParMiniMenu Template:ParString Template:ParMenu Template:ParChopRef Template:ParMenu Template:ParMiniMenu


Parameters - Page

Template:ParString Template:ParMenu Template:ParChopRef Template:ParMenu Template:ParMiniMenu Template:ParString Template:ParMenu Template:ParChopRef Template:ParMenu Template:ParMiniMenu Template:ParString Template:ParMenu Template:ParChopRef Template:ParMenu Template:ParMiniMenu Template:ParString Template:ParMenu Template:ParChopRef Template:ParMenu Template:ParMiniMenu Template:ParString Template:ParMenu Template:ParChopRef Template:ParMenu Template:ParMiniMenu


Parameters - Page

[edit]

Template:ParString Template:ParObjRef Template:ParObjRef Template:ParString Template:ParObjRef Template:ParObjRef Template:ParString Template:ParObjRef Template:ParObjRef Template:ParString Template:ParObjRef Template:ParObjRef Template:ParString Template:ParObjRef Template:ParObjRef


Parameters - Deform Page

Refer to the Deform Article for more information on doing deforms in TouchDesigner.

Deform dodeform - Enables deforms on this material.  

Get Bone Data: deformdata - - Specifies where the deform bone data will be obtained.

 • From a SOP sop -
 • From another MAT mat -
 • From a DeformIn MAT deformin -

SOP with Capture Data targetsop - Specifies the SOP that contains the deform capture attributes.  

pCaptPath Attrib pcaptpath - Specifies the name of the pCaptPath attribute to use. When your geometry has been put through a Bone Group SOP, the attributes will be split into names like pCaptPath0, pCaptPath1. You can only render 1 bone group at a time, so this should match the group you are rendering with this material.  

pCaptData Attrib pcaptdata - Much like pCaptPath Attrib.  

Skeleton Root Path skelrootpath - Specifies the path to the COMP where the root of the skeleton is located.  

MAT mat - When obtaining deform data from a MAT or a Deform In MAT, this is where that MAT is specified.  


Parameters - Common Page

Blending

Blending is summing the color value of the pixel being drawn and the pixel currently present in the Color-Buffer. Blending is typically used to simulate Transparency. The blending equation is: Final Pixel Value = (Source Blend * Source Color) + (Dest Blend * Destination Color)


Blending(Transparency) blending - This toggle enables and disables blending. However see the wiki article Transparency.  

Source Color * srcblend - - This value is multiplied by the color value of the pixel that is being written to the Color-Buffer (also know as the Source Color).

 • Zero zero -
 • Dest Color dcol -
 • One Minus Dest Color omdcol -
 • Source Alpha sa -
 • One Minus Source Alpha omsa -
 • Dest Alpha da -
 • One Minus Dest Alpha omda -
 • Source Alpha Saturate sas -
 • One one -

Destination Color * destblend - - This value is multiplied by the color value of the pixel currently in the Color-Buffer (also known as the Destination Color).

 • One one -
 • Src Color scol -
 • One Minus Src Color omscol -
 • Source Alpha sa -
 • One Minus Source Alpha omsa -
 • Dest Alpha da -
 • One Minus Dest Alpha omda -
 • Zero zero -

Separate Alpha Function separatealphafunc - This toggle enables and disables separate blending options for the alpha values.  

Source Alpha * srcblenda - - This value is multiplied by the alpha value of the pixel that is being written to the Color-Buffer (also know as the Source Alpha).

 • Zero zero -
 • Dest Color dcol -
 • One Minus Dest Color omdcol -
 • Source Alpha sa -
 • One Minus Source Alpha omsa -
 • Dest Alpha da -
 • One Minus Dest Alpha omda -
 • Source Alpha Saturate sas -
 • One one -

Destination Alpha * destblenda - - This value is multiplied by the alpha value of the pixel currently in the Color-Buffer (also known as the Destination Alpha).

 • One one -
 • Src Color scol -
 • One Minus Src Color omscol -
 • Source Alpha sa -
 • One Minus Source Alpha omsa -
 • Dest Alpha da -
 • One Minus Dest Alpha omda -
 • Zero zero -

Depth Test

Depth-Testing is comparing the depth value of the pixel being drawn with the pixel currently in the Frame-Buffer. A pixel that is determined to be in-front of the pixel currently in the Frame-Buffer will be drawn over it. Pixels that are determined to be behind the pixel currently in the Frame-Buffer will not be drawn. Depth-Testing allows geometry in a 3D scene to occlude geometry behind it, and be occluded by geometry in-front of it regardless of the order the geometry was drawn.

For a more detailed description of Depth-Testing, refer to the Depth-Test article.


Depth Test depthtest - Enables and disables the Depth-Test. If the depth-test is disabled, depths values aren't written to the Depth-Buffer.  

Depth Test Function depthfunc - - The depth value of the pixel being drawn is compared to the depth value currently in the depth-buffer using this function. If the test passes then the pixel is drawn to the Frame-Buffer. If the test fails the pixel is discarded and no changes are made to the Frame-Buffer.

 • Less Than less -
 • Less Than or Equal lessorequal -
 • Equal equal -
 • Greater Than greater -
 • Greater Than or Equal greaterorequal -
 • Not Equal notequal -
 • Always always -

Write Depth Values depthwriting - If Write Depth Values is on, pixels that pass the depth-test will write their depth value to the Depth-Buffer. If this isn't on then no changes will be made to the Depth-Buffer, regardless of if the pixels drawn pass or fail the depth-test.  

Alpha Test

Alpha-testing allows you to choose to draw or not draw a pixel based on its alpha value.


Discard Pixels Based on Alpha alphatest - This enables or disables the pixel alpha test.  

Keep Pixels with Alpha alphafunc - - This menu works in conjunction with the Alpha Threshold parameter below in determining which pixels to keep based on their alpha value.

 • Less Than less -
 • Less Than or Equal lessorequal -
 • Greater Than greater -
 • Greater Than or Equal greaterorequal -

Alpha Threshold alphathreshold - This value is what the pixel's alpha is compared to to determine if the pixel should be drawn. Pixels with alpha greater than the Alpha Threshold will be drawn. Pixels with alpha less than or equal to the Alpha Threshold will not be drawn.  

Wire Frame

The wire-frame feature will render the geometry as wire-frame, using the actual primitive type used in the render. What this means is surfaces like Metaballs, NURBs and Beziers will become a wire-frame of the triangles/triangle-strips used to render them (since these types of primitives can't be natively rendered in OpenGL).


Wire Frame wireframe - - Enables and disables wire-frame rendering with the option of OpenGL Tesselated or Topology based wireframes.

 • Off off -
 • OpenGL Tesselated Wire Frame tesselated -
 • Topology Wire Frame topology -

Line Width wirewidth - This value is the width that the wires will be. This value is in pixels.  

Cull Face

The cull face parameter will cull faces from the render output. This can be used as an optimization or sometimes to remove artifacts. See Back-Face Culling for more infomation.


Cull Face cullface - - Selects which faces to render.

 • Use Render Setting userender - Use the render settings found in the Render or Render Pass TOP.
 • Neither neither - Do not cull any faces, render everything.
 • Back Faces backfaces - Cull back faces, render front faces.
 • Front Faces frontfaces - Cull front faces, render back faces.
 • Both Faces bothfaces - Cull both faces, render nothing.

Polygon Depth Offset

This feature pushes the polygons back into space a tiny fraction. This is useful when you are rendering two polygons directly on-top of each other and are experiencing Z-Fighting. Refer to Polygon Depth Offset for more information. This is also an important feature when doing shadows.


Polygon Depth Offset polygonoffset - Turns on the polygon offset feature.  

Offset Factor polygonoffsetfactor -  

Offset Units polygonoffsetunits -  

TouchDesigner Build:

MATs
Constant • Depth • GLSL • In • Line • MAT • MAT Common age • Null • Out • PBR • Phong • Point Sprite • Select • Switch • Texture Sampling arameters • Wireframe

An Operator Family that associates a shader with a SOP or Geometry Object for rendering textured and lit objects.

An Operator Family that reads, creates and modifies 3D polygons, curves, NURBS surfaces, spheres, meatballs and other 3D surface data.

TouchDesigner is a hierarchy of components. "root" is the top-most network in the hierarchy. The Path is simply /. A typical path is /project1/moviein1.

The location of an operator within the TouchDesigner environment, for example, /geo1/torus1, a node called torus1 in a component called geo1. The path / is called Root. To refer instead to a filesystem folder, directory, disk file or http: address, see Folder.

An Operator Family that contains its own Network inside. There are twelve 3D Object Component and eight 2D Panel Component types. See also Network Path.

The term "Frame" is used (1) in the Timeline, (2) as a time-unit in CHOPs, (3) as a time-unit in TOPs, and (4) with movies images which are read and created with TOPs.

The connection of an output of one node to the input of another node in a network. In contrast, see Link.

An Operator Family that creates, composites and modifies images, and reads/writes images and movies to/from files and the network. TOPs run on the graphics card's GPU.